P&S Scandinavia, income properties in Sweden P&S Scandinavia, income properties in Sweden

OddisLekland opened their “lekland” for children in Västervik in 2019

A new “lekland” (indoor playground) was opened at Kolonivägen 12b, Västervik. OddisLekland took over the property formerly resided by Karlssons.

Varuhuset Karlsson stängde igen sin verksamhet i Västervik för knappt ett år sedan. Lokalerna har fram till nu stått tomma. Men det kan det bli ändring på, då det planeras för att bygga ett lekland. Däremot hade tjänstemän och politiker olika syn på ärendet.

För att ett Lekland ska bli verklighet var Miljö – och byggnadsnämnden tvungen att ändra användningen av lokalerna från Lager/handel till lekland inom byggnaden. Den aktuella lokalen är drygt 1 000 kvadratmeter stor och har tidigare använts som lager, men de senaste tio åren varit handel, Karlssons.

Politiker och tjänstemän oense

Tjänstemännen på Miljö – och byggnadskontoret ansåg att det inte går att göra en sådan förändring, att tillåta en lagerlokal bli till Lekland. Nämnden gjorde en annan bedömning och beviljade bygglov, förändring från lager/handel till Lekland.

– Enligt detaljplanen ska lokalen användas till småindustri utan påverkan mot omgivningen. Det är en tolkningsfråga vad som räknas som småindustri, säger Ulf Jonsson (S), ordförande i Miljö – och byggnadsnämnden.

Frågan var om ett Lekland kan definieras som en småindustri? Enligt tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret finns det en sådan möjlighet.

– Därför valde nämnden att bevilja bygglovet.

Den här förändringen har likheter med bygglovet för Klätterklubben, som inte beviljades. Varför väljer nämnden att fatta ett annorlunda beslut nu?

– Skillnaden är att inga grannar har lämnat några erinringar i de grannhöranden som skickats ut. Det hade gjorts i ärendet för Klätterklubben, säger Ulf Jonsson.

Share Post :

More Posts

Leave a Reply